پنجاه ویژگی حس خوب زندگی

ح: حرمت، حس خوب، حریم، حد، حق
س: سرحالی، سلامت، سهولت، سرعت، سر بلندی
خ: خوشحالی، خوشرویی، خوشگویی، خوشخویی، خوش خدمتی
و: ویژه بودن، وظیفه مداری، وجدان کاری، وسائل جدید، ورزش سالم
ب: برنامه ریزی، برتری، بلند همتی، بزرگ منشی، بردباری
ز: زیبا سازی، زمانه پسند بودن، زنده دلی، زیرکی، زرنگی
ن: نظم، نیاز شناسی، نوآوری، نگرش مثبت، نتیجه بخشی
د: دوستی، دلسوزی، دلپسندی، دلخوشی، دقت
گ: گیرایی، گرمی، گفتگو، گام جدید، گسترش
ی: یکدلی، یکپارچگی، یاری، یادگیری، یادگاری


حس خوب زندگی را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید