آشنایی با مدیران ارشد

علیرضا اصفهانی
موسس و بنیانگذار

اولین چهره ماندگار مدیریت (سال ۹۳)
مدیر شایسته ملی (سال ۹۳)
کارآفرین برتر ورزشی (سال ۹۳و ۹۴)


مهدی اصفهانی
مدیر ارشد اجرایی

دانش آموخته مهندسی مکانیک و مدیریت

MBA مدیریت بازاریابی
مدیر نمونه جوان کشور (سال ۹۲)


مهرداد اصفهانی
مدیر ارشد عملیاتی

دانش آموخته مدیریت هتلداری از دانشگاه SHMS سوییس


حس خوب زندگی را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید